Anasayfa

Giriş/Üye

Hesap No

Bağış Yap

Sepetim

İnsani Diplomasi

İnsani Diplomasi

İnsani diplomasi devletlerin insan hayatını göz önüne alan uygulamalar yerine çıkara bağlı uygulamaları hayata geçirmesiyle ortaya çıkar. Savaş ve doğal afet zamanlarında insanların bulunması, kurtarılması ve yardımların ulaştırılmasında devletin yetersiz kalması sıklıkla yaşanan bir durumdur.

Bu durumu ortadan kaldırmak ise derneklerle sivil toplum kuruluşlarına düşer. Bu nedenle Şefkat Eli Derneği insani diplomasi alanında da faaliyet sürdürür. Bu faaliyetleri sayesinde insanların kurtulmasını ve iyi şartlarda yaşamalarına yardım eder. İnsani diplomasinin detayları ve derneğin bu alandaki çalışmalarına dair bilgiler şunlardan ibarettir;

İnsani Diplomasi Nedir?

İnsani diplomasi uygulanan ve uygulanması gereken diplomasi türlerinden en önemlisidir. Devletlerin doğal afet, kriz ve savaş olaylarında yetersiz kalması durumunda ortaya çıkan bir diplomasidir.

Bu diplomasi de beklenmeyen olaylara karşı kişilerin veya dernekler aracılığıyla insanların korunması, arabuluculuk ve kriz sonlandırma gibi görevleri yerine getirmelerini sağlama durumu söz konusudur. Ayrıca insanlara yardımların ulaştırılması konusunda devlet ve politikaları ikna görevini de yerine getirerek yardıma muhtaç hale gelen insanlara en kısa sürede yardımı ulaştırmayı hedefler.

İnsani Diplomasinin Amacı Nedir?

İnsani diplomasının amacı, insanların hayatlarını tehlike altına atan durumlara karşılık insanların korunmasını sağlamaktır. Koruma yanı sıra insanların daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlama amacı da taşır. Bunları da insani yardım, bağışlar ve yardım kampanyaları aracılığıyla yapar.

Savaş, doğal afet ve krizle mücadele etmesi gerekenler ulaştırılmak istenen yardımların ulaşmasını engelleyen durumlar ortadaysa bu durumları ortadan kaldırma amacı taşır. Arabuluculuk misyonuna da sahip olan insani diplomasi insanların zarar görmesine neden olan durumlarda taraflar arasında arabuluculuk yaparak verilecek zararın ortadan kalkmasını sağlar.

Şefkat Eli Derneği 2017 yılından beri insani diplomasinin gereklerini yerine getirmek amacıyla titiz çalışmalar yürütür. Yaptığı çalışmalar sayesinde elini taşın altına koyarak insanların görecekleri zararın en aza indirgenmesine yardımcı olur. Bunlar yanı sıra insanların seslerinin tüm dünyada duyulmasını sağlamayı amaçlar.

İnsani Diplomasi Nasıl Yürütülür?

Savaş, doğal afet ve kriz olayları insani diplomasinin uluslararası düzeyde yürütülmesini gerektiren olayları oluşturur. Bu olaylar yaşandığı coğrafyalarda yaşayan insanların olaylardan etkilenmemesi ve hayati tehlike yaşamamaları önemlidir. Bu nedenle insani diplomasi doğru şekilde yürütülmelidir. Günümüzde insani diplomasi müzakere, baskı ve pazarlık usulüne göre yürütülür. Bu 3 usulde de temel amaç insanların çıkarlarını gözetmektir.

İnsani Diplomasinin Geleneksel Diplomasiden Farkı Nedir?

Geleneksel diplomasi hükümet ve devletlerini çıkarlarını gözeten bir diplomasidir. Bu diplomasi de ülke hükümeti yabancı ülkelerin insanlarını kendi politikasına uyması yönünde çalışmalara yapar. Bu çalışmalar geleneklere ve ülkelerin geçmişine dayanarak yapılabilir. Ancak insani diploması geleneksel diplomasiye göre farklıdır.

En önemli fark insani diplomasinin insanların çıkarlarını gözetiyor oluşudur. İnsanların özgürce yaşamalarını sağlamak insani diplomasinin gereğidir. Ayrıca geleneksel diplomasi kalıcıyken insani diplomasi geçicidir çünkü acil durumlarda ortaya çıkar.

İnsani Diplomasi Nasıl Uygulanır?

İnsani diplomasinin uygulanmasında insani yardım kuruluşlarına ve derneklere büyük bir iş düşer. Dernekler ve kuruluşlar insani diplomasinin gerçekleşmesi adına ilgili devletleri ikna etmek için çaba harcarlar. Çabalarının sonucunda da savaş veya doğal afet mağduru insanların yaşam standartlarının artmasını sağlayabilirler.

Bunun yanı sıra dernekler insani diplomasinin gerçekleşebilmesi adına sosyal medyayı ve televizyon gibi araçları kullanırlar. Bu sayede seslerini daha çok insana ulaştırarak farkındalık oluşturup zor durumda bulunan daha çok insanın rahatlamasına yardımcı olabilirler.

İnsani Diplomasi Örnekleri Nelerdir?

İnsanların hayatlarını devam ettirmelerini amaçlayan ve insani çıkarları güden diplomasi insani diplomasidir. İnsanı ön plana alan bu diplomasiye dair örnekler vardır. Bu örnekler derneklerin ve yardım kuruluşlarının çalışma şekil ve türlerini ortaya koyar.

İnsani diplomasi örnekleri ise şunlardır;

 • Salgınlara karşı uluslararası çapta yardım kampanyaları düzenlenmesi
 • Savaş yaşanan bölgelerde bulunan çocuk, kadın, yaşlı ve diğer sivillerin kurtarılmaya çalışılması
 • Kuşatılmış olan bölgelerdeki sivillerin kurtarılması
 • Savaş, sel, yangın veya deprem gibi doğal afetlerde kaybolan insanların bulunmaya çalışılması
 • Savaş ve doğal afet mağdurları için yiyecek, giyecek, su ve barınma yardımlarının yapılması
 • Savaş veya terör faaliyetlerinde esirlerin kurtarılması için müzakerelerin yapılması
 • Yapılan bağış ve yardımların insanlara sorunsuz bir şekilde ulaşmasının sağlanması
 • Kişiler, taraflar ve devletler arasında arabuluculuk yapılması ve sorunların çözülmesi adına tarafların dinlenmesi

İnsani diplomasinin örnekleri bunlarla sınırlı değildir. Bu uygulamaların hayata geçirilmesi için dernekler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve insani diplomasiyi benimseyen diğer mecralar çalışmalar yürütürler. Bu sayede Afrika, Suriye, Türkiye ve diğer coğrafyalardaki insanların hayatlarının güvence altına alınmasını sağlarlar.

İnsani Diplomasi Ve Şefkat Eli Derneği

Şefkat Eli Derneği insani diplomasiyi doğru amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmek adına 11 yıldır çalışma yapar. Yaptığı yardımlar sayesinde yoksulluk, savaş ve kriz bölgelerinden insanlar tarafından takdir edilen bir dernek haline gelmiştir.

Bu özelliği ve takdiri kaybetmek istemeyen dernek insani yardım çalışmalarını dini ve tarihi kaynaklara dayanarak sürdürme arzusu içerisindedir. Ayrıca uygulamalarında dernek hukuki dayanakları da göz ardı etmez. Bu sayede hukuka uygun çalışmalar yapmış olur.

Şefkat Eli Derneği insani diplomasinin yerine gelmesi amacıyla sayısız çalışmalar yapar. Ancak bu çalışmaların tamamının genel amacı insan hayatını tehlikelere karşı korumak ve korunmasını sağlamaktır. İnsan hayatını çıkarların üstünde tutarak hayatın maddiyat ve yokluk nedeniyle kaybedilmemesini arzu eder.

Şefkat Eli Derneği’nin İnsani Diplomasi Uygulamaları

İnsanların yaşam sürmeleri ve korunmaları amacını taşıyan Şefkat Eli Derneği insani diplomasinin amaçlarını gerçekleştirmek için uygulamalar yapar. Bu uygulamalar insani yardım diplomasisi, bağışlar, yardım kampanyaları, insani destekler, manevi ve maddi desteklerdir. Bu uygulamalarda derneğin en büyük destekçisi Türk veya yabancı bağışçılardır. Bu vatandaşların yaptıkları bağışlar sayesinde kampanyaların veya bağışların amacına ulaşması sağlanabilir.

Şefkat Eli Derneği’nin İnsani Diplomasi Prensipleri Nelerdir?

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği gerçekleştirdiği insani diploması uygulamalarını insanların iyiliğini sağlama ve onların yaşamlarını kurtarma amacını taşımasına önem verir. Bu nedenle de insani diplomasi uygulamalarını prensipler doğrultusunda hayata geçirir.

Derneğin insani diplomasiye dair uyguladığı prensipler şunlardır;

 • Uygulamalarında hayatı tehlike altında olan insanların din, dil ve ırk ayrıma yapmaksızın hayatlarını risk altına atmamak
 • Sivil insanların temsilciliğini en iyi şekilde yerine getirmek
 • Siyasi polemiklere girmeksizin insanların hayatlarını kurtarmaya ve kolaylaştırmaya çalışmak
 • İnsani diplomasi alanında karşılaşılan ilk zorluklarda çalışmaların durmamasını sağlamak
 • Şeffaflık anlayışını benimsemek
 • Yardım, arabuluculuk ve diğer konularda tüm tarafları dinleyerek tüm tarafların haklarını koruyacak şekilde denge sağlamak
 • Yapılacak girişimlerde ortaya çıkabilecek riskleri saptamak ve risk analizine göre hareket etmek
 • Taraflarla iletişimi tarafsız bir şekilde sağlamak
 • Yardım ve girişimlerde gizliliğe önem vermek ve insanların hayatlarını tehlikeye atacak durumlardan kaçınmak
 • Tüm taraflar arasında kabul görmek
 • Sürecin kusursuz bir şekilde işlemini sağlamak

Şefkat Eli Derneği tüm bu prensiplere bağlı olarak yardımlar, arabuluculuk ve kriz çözümleri için titiz çalışmalar yürütür. Çalışmalarının olumlu sonuçlanmasıyla da insanların daha iyi bir yaşam sürmelerini ve içinde bulundukları durumlardan kurtulmalarını sağlar.

Şefkat Eli Derneği Yardım Kampanyaları

İnsani diplomasinin amacına uygun olarak gerçekleşmesini isteyen Şefkat Eli Derneği insanlara yönelik yardım kampanyaları düzenler. Bu kampanyaların geliri derneğe yapılan yardımlarla sağlanır. Kampanyalar yardımın yapılacağı yörede bulunan ve durumu kötü olan her insana yapılacak şekilde düzenlenir.

Derneğin gerçekleştirdiği yardım kampanyaları kıyafet dağıtımı, gıda dağıtımı, Kur’an-ı Kerim dağıtımı, bisiklet dağıtımı, süt keçisi dağıtımı ve ekmek dağıtımıdır. Bu sayede insanların yeme, içme veya gelir sağlama ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanabilir.

Şefkat Eli Derneği Bağış Kampanyaları

Şefkat Eli Derneği insani diplomasi çalışmaları kapsamında yardım kampanyaları dışında bağış kampanyaları da yapar. İnsanların göndermiş oldukları bağışların proje havuzlarında toparlanmasıyla projenin gerçekleşmesi sağlanır.

Dernek tarafından hazırlanan bağış kampanyalarının isimleri şunlardır;

 • Gıda paketi bağışı
 • Giyim paketi bağışı
 • Un bağışı
 • Ekmek bağışı
 • Su kuyusu bağışı
 • Katarakt ameliyatı bağışı
 • Bisiklet bağışı
 • Cami ve mescit bağışı
 • Süt veren keçi bağışı
 • Kurban bağışı
 • Kur’an-ı kerim bağışı
 • Çimento ve tuğla bağışı
 • Briket ev bağışı

Bu bağış kampanyalarından birisini tercih ederek zor şartlar altında yaşayan insanlara destek olabilirsiniz. Sunduğunuz desteklerle insanlara yanlarında olduğunuzu hissettirebilirsiniz.

Şefkat Eli Derneği’nin Fark Edilmesi İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Şefkat Eli Derneği’nin varlık sürebilmesi ve insanlara yardım ya da bağış ulaştırabilmesi için fark edilir olması gerekir. Bu sayede ulaştığı insan sayısı artar ve bu insanların sayısının artması bağış veya yardım sayılarının da artmasını sağlar. Böylelikle de daha fazla insana, çocuğa veya mazluma yardım etmek mümkündür.

Şefkat Eli Derneği fark edilmek amacıyla bazı çalışmaları yapmak zorundadır. Derneğin fark edilmek için yapması gerekenler şunlardır; kampanyalar düzenlemek, dijital mecralarda derneğin bilinirliğini artırmak, sosyal medyayı kullanarak çok insana ulaşmak, yardımları dair paylaşım yapmak ve yardım alan kişilerin mutluluklarına dair görüntüler paylaşmaktır.

Bunların yanı sıra dernek insanlara bağış yapabilecekleri farklı yollar sunarak da bilinirliğini artırır. Bağış yollarının fazla olması insanların derneğe farklı yöntemlerle ulaşmasını ve daha çok bağış yapmasına yardımcı olur.

İnsani Diplomasi İçin Güçlü İlişkiler Kurmanın Önemi Nedir?

İnsani diplomasi amaçlarına ulaşmak için güçlü ilişkiler kurmak gerekir. Bu ilişkiler sayesinde bağış, kampanya ve insani yardımlar için yapılan girişimlerin onay alması sağlanabilir. Amaçlarını gerçekleştirmek isteyen dernek uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapar ve bu iş birliğini amaçlara daha kısa sürede ulaşılmasını sağlar. Dernek bu güçlü ilişkileri başta Türkiye olmak üzere yurt dışındaki ülkelerle de kurmaya çalışır.

Dernek tarafından kurulan güçlü ilişkiler insanların sesinin daha fazla alanda duyulmasının sağlanmasına yardımcı olur. Bu sayede insani yardım yapabilecek kişi veya kurum sayılar artış gösterir. Böylelikle yaşam sıkıntısı yaşana çok sayıda insanın hayatları garanti altına alınabilir.

Şefkat Eli Derneğini İnsani Diplomasi Uygulamaları İçin Bağış Yolları Nelerdir?

Şefkat Eli Derneği insani diplomasi amaçlarına ulaşmak için çeşitli bağış ve yardım kampanyaları düzenler. Bu kampanyalara katılmak isteyen herkes katılabilir. Ayrıca katılım sağlayan kişilerse derneğin belirlemiş olduğu 4 farklı bağış yolu içinden birini tercih edebilirler. Uygulamalar için bağış yolları elden bağış, EFT bağışı, havale bağışı ve online bağıştır.

Online bağış için yardımda bulunmak isteyenlerin Şefkat Eli web sitesine giderek bağış ya da kampanya türünü seçmesi gerekir. Seçim esnasında ödeme yap bölümüne yönlendirilir ve kampanya için belirlenen tutar yatırılarak işlem tamamlanır.

Havale ile bağış yapmak içinse banka kredi kartına ve hesap numaralarına ulaşmak gerekir. EFT ile bağışta benzer şekilde yapılır ve kişiler banka hesap numaralarından yararlanırlar. Elden bağışın tercih edilmesi durumunda ise kişilerin dernek binasına gitmeleri ve ödemelerine karşılı makbuz olarak yardımlarını gerçekleştirmeleri gerekir.